توجه : برای ثبت شکایت مراحل ذیل را طی نمایید.
الف-
 مطالعه راهنمای سامانه
ب-
 ثبت نام در سامانه
ج-
ورود به سامانه ( با نام کاربری و کلمه عبور خود)
د-
ارسال شکایت
ه-
مراجعه مجدد به سامانه به منظور پیگیری شکایت ارسالی

www.Bazresi.iau.ir

Development by Alireza Mohseni   Copyright 2010-2014