معرفی اداره کل نظارت و ارزیابی

این دفتر یکی از ادارات کل تابعه مرکز بازرسی،نظارت و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی است که با همکاری بسیار نزدیک دفاتر بازرسی و حسابرسی و سایر ادارات درون و برون دانشگاهی درصدد کسب اطلاعات به منظور تعیین وضعیت رفتاری و عملکردی مدیران پیشنهادی جهت مسوولیت های متفاوت می باشد. در فرایند ارزیابی عملکرددر دانشگاه آزاد اسلامی،این اداره کل برحسب وظیفه ذاتی خود، مدیران شامل روسای استانها،واحدها،مراکز آموزشی و.. همچنین مسوولان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی را از لحاظ رفتاری و عملکردی مورد بررسی قرار می دهد،تا از طریق آن نقاط قوت و ضعف رفتار وعملکرد آنان با توجه به بازخورد ها استخراج شود. با عنایت به بررسی روشهای مختلف ارزیابی هم اینک در حال تکمیل و پیاده سازی روشهای نوین ارزیابی بومی شده براساس مدل ارزیابی 360درجه هستیم که با راهنمایی ها وحمایت های رییس محترم مرکز،نظرات کارشناسانه مدیران کل محترم بازرسی و حسابرسی وهمکاران عزیزمان در این مدیریت ها قطعا گامی تاریخی در فرآیند ارزیابی عملکرد در این دانشگاه را شاهد خواهیم بود.

معرفی مدیر کل

نام و نام خانوادگی:
علیرضا طوسی
آخرین مدرک تحصیلی:
دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت آموزشی
محل تحصیل:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
پست الکترونیک:
a.tousi@bazresi.iau.ir

سوابق اجرایی

 كارشناس اداره كل بازرسي و رسيدگي به شكايات از سال 1383 تا 1386

 رئيس اداره بازرسي و رسيدگي به شكايات ازسال 1386 تا 1392

رییس دفتر مدیر کل بازرسی از سال 1386(همزمان)

رییس دفتر ریاست عالی دانشگاه از سال  1392 تاکنون

مدیرکل بازرسی در امور استانها سال 1393تا1394

 مدیرکل ارزیابی مرکز بازرسی و نظارت دانشگاه با حفظ سمت از سال  1394