آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آموزشی
آموزشی۰۸ بهمن ۱۳۸۷
آموزشی۲۶ دی ۱۳۸۷
آموزشی۰۸ دی ۱۳۹۵
آموزشی۲۴ آبان ۱۳۹۶
آموزشی۲۴ آبان ۱۳۹۶
آموزشی۲۰ مهر ۱۳۹۸
آموزشی۲۰ مهر ۱۳۹۸
آموزشی۲۵ شهریور ۱۳۹۴
آموزشی۰۴ تیر ۱۳۹۴
آموزشی۲۲ خرداد ۱۳۹۷
آموزشی۱۸ خرداد ۱۳۹۸
آموزشی۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
آموزشی
شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی ( آموزشی-پژوهشی) ۳۰-۷۰۶۱آموزشی۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
رعایت حداقل نمره زبان برای آزمون های استاندارد زبان دانشجویان دکتری - مدیر برنامه ریزی آموزشی و درسی ۳۰-۶۳۷۸آموزشی۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
آموزشی۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
آموزشی۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
آموزشی۱۰ مهر ۱۳۹۵
آموزشی