ماموریتها

ماموریتهای مرکز نظارت،بازرسی و رسیدگی به شکایات

1- پایبندی به اصول نظام جامع اداری و اطمینان از اجرای صحیح آن در دانشگاه

 

 2- استقرار نظام جامع ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه

 

 3- بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد واحدهای دانشگاه و ارائه گزارش به مسئولین ذی ربط

 

 4- نظارت بر حسن اجرای مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به رئیس دانشگاه

 

 5- بررسی مشکلات و موانع آموزشی - دانشجویی- پژوهشی در دانشگاه

 

 6- اجرای نظام شايسته سالاري بر اساس صلاحيت، تعهد، دانش و مهارت در انتصابات.

 

 7- بررسی مدیریت بهینه تجهیز و تخصیص منابع