وظایف و ماموریت ها

 

 

گزیده ای از شرح وظایف اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات

 

          

              مدیر کل:

 • تهیه برنامه عملیاتی جامع بصورت دوره ای (سالیانه) بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه
 • تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای تابعه دانشگاه
 • فعالیت منظم، هدف دار و با برنامه به منظور نظارت و ارزیابی عملکرد واحدها و مراکز آموزشی منطبق با قوانین و مقررات و استانداردهای تعیین شده بر اساس دستورالعمل های سازمانی
 • جمع بندی، تحلیل و پیگیری شکایات از عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه به منظور شفاف سازی، پاسخگویی و اطلاع رسانیحصول اطمینان از حسن اجرای ضوابط و مقررات در سطح واحدهای دانشگاهی

اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات

 • دریافت شکایات تلفنی، حضوری، مکتوب، سیستمی، الکترونیکی، پیامکی مراجعین اعم از دانشجویان ،کارکنان و استادان  واحدهای تحت پوشش دانشگاه
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
 • جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزار

             اداره نظارت مالی و حسابرسی داخلی

 • بررسی و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی دانشگاه و ارائه پیشنهادات برای بهبود عملکرد مالی در واحدها و مراکز دانشگاهی منطقه یک
 • تهیه و تنظیم اجرای برنامه حسابرسی داخلی بر اساس استانداردهای حرفه ای و اصول قابل قبول حسابداری
 • بررسی اسناد درامدها و هزینه های سرمایه ای و جاری واحدها و مراکز دانشگاهی منطقه یک

              اداره نظارت و ارزیابی عملکرد

 • مشارکت در اجرای فرایند ارزیابی عملکرد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارسال به مسئولین ذیربط
 • ایجاد سیستم داشبورد نظارتی برای رصد شاخص های مهم پیامدی عملکرد دانشگاه بازنگری ابزارهای پایش با تاکید بر فنآوری اطلاعات
 • تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد واحدها و مراکز دانشگاهی در سطح منطقه
 • بهره گیری از فنآوری های نوین در جهت بهبود فرایندهای تعالی سازمانی و بهبود عملکرد

              اداره نظارت و ارزیابی آموزشی پژوهشی و دانشجویی

 • نظارت برسطح آموزش کاربردی دانشگاه و  فرایندهای جذب اعم از اعلام نیازها و فراخوان های جذب مصاحبه ها و استخدام ها در واحدهای دانشگاهی
 • نظارت بر فرایندهای پژوهشی و تامین خواسته های علمی و پژوهشی استادان و دانشجویان واحدهای دانشگاهی
 • نظارت بر حسن انجام جریان های امور دانشجویی  واحدهای دانشگاهی منطقه یک