معرفی اداره کل

معرفی اداره نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه دو

 

یکی از حیاتی ترین ارکان مدیریت توانمند و کارآمد وجود یک نظام کامل و دقیق نظارت، ارزیابی و بازرسی بهره ور است. نظارت و ارزیابی از موسسات آموزشی یکی از ضروریات پویایی این نظام‌ها است به عبارت دیگر، عدم وجود فرآیند ارزیابی مستمر در نظام‌های آموزشی، موجب رکود آنها می‌گردد. یکی از سنت های ثابت الهی، نظارت کامل دقیق و مداوم بر اعمال و نیات انسان ها و بازرسی و ارزیابی آنهاست . همچنان که مقام معظم رهبری(زید عزه) نیز  نظارت بیرونی را  از اهم مسائل تمامی جوامع بشری می دانند.

در این راستا، دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی، ارزیابی و سنجش پیشرفت برنامه ها و عملکرد واحدهای دانشگاهی برای به دست آوردن این اطمینان که هدف های سازمان و طرح های اجرایی آن بر اساس دستورالعمل های ساختاری به انجام رسیده باشد، ادارات کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات را در مناطق ده گانه به تصویب رسانده است. منطقه دو دانشگاه شامل استان های  آذربایجان شرقی – آذربایجان غربی – واردبیل با بیش از شصت واحد و مرکز دانشگاهی در استان آذربایجان شرقی استقرار دارد.