نام واحد ها

لیست واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه۲

استان آذربایجان شرقی استان آذربایجان غربی استان اردبیل
واحد تبریز واحد ارومیه واحد اردبیل
واحد سراب واحد سردشت واحد خلخال
واحد مرند واحد  خوی واحد مشکین شهر
واحد بناب واحد مهاباد واحد پارس آباد مغان
واحد مراغه واحد نقده واحد گرمی
واحد شبستر واحد سلماس واحد بیله سوار مغان
واحد میانه واحد میاندوآب  
واحد اهر واحد ماکو  
واحد کلیبر واحد شاهین دژ  
واحد عجب شیر واحد بوکان  
واحد گوگان واحد چالداران  
واحد ممقان واحد قره ضیاءالدین  
واحد اسکو واحد تکاب  
واحد بستان آباد واحد پیرانشهر  
واحد هریس واحد فیرورق  
واحد تسوج    
واحد ایلخچی    
واحد آذرشهر    
واحد هوراند    
واحد خداآفرین    
واحد صوفیان    
واحد خامنه    
واحد خاروانا    
واحد هادی شهر    
واحد هشترود    
واحد ورزقان    
واحد جلفا    
واحد ترکمانچای     
واحد سردرود     
واحد خسروشهر    
واحد مهربان    
واحد کاغذکنان    
واحد ترک    
واحد باسمنج