معرفی اداره کل

معرفی اداره نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه هشت

یکی از ضروری ترین نیازهای هر سازمان و نهاد بزرگ؛ نظارت،کنترل و ارزیابی برنامه ها، خدمات و فرآیندهای آن به جهت تحقق اهداف آن است و محقق شدن اهداف مذکور نیز در گرو رفتار شایسته افراد در راستای اجرای برنامه هاست. از این رو اجرای صحیح بخشنامه ها، برنامه ها، رفتار مطلوب کارکنان و استفاده صحیح و مناسب از پتانسیل های موجود در دانشگاه، وظیفه سنگین و خطیری است که بایستی از طریق مراقبت دقیق و مستمر فرآیندها، مقایسه وضع موجود با وضعیت مطلوب و اصلاح و بهبود آنها حاصل گردد. 
به تبع تغییر ساختار سازمانی در سطوح بالای مدیریتی در دانشگاه،  اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه هشت نیز در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ بعنوان یک مرجع نظارتی، ذیل ساختار سازمانی مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی، با رویکرد بهبود و تعالی خدمات دانشگاه و توسعه کمّی و کیفی مولفه های دانشگاهی شکل گرفت.
این اداره کل با نگاه به اسناد بالا دستی و با رویکرد حل مساله در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور، وزارت عتف و دانشگاه آزاد اسلامی، نظارت و ارزیابی همه جانبه ای بر عملکرد ۲۵ واحد و مرکز دانشگاه آزاد اسلامی در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی را بر عهده دارد. 
این اداره کل تلاش دارد با رویکرد حل مسئله و شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیر واحدها و با بهره گیری از خرد جمعی و نظر متخصصان، نسبت به بهبود فرآیندها و رفع موانع تا حصول نتیجه مطلوب، گام های موثری بردارد. انشاءالله