ارتباط با اداره کل

 

آدرس پستی : مشهد مقدس؛ میدان بیمارستان امام رضا(ع)، خیابان شهید چمران، چمران ۱۵

تلفن :  ۳۸۵۴۳۰۰۴-۰۵۱

 نمابر:  ۳۸۵۵۵۸۳۰-۰۵۱   

ایمیل: region.8@bazresi.iau.ir