جدول واحد ها و مراکز

                                    لیست واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8

استان خراسان رضوی

استان خراسان شمالی

استان خراسان جنوبی

بجستان

اسفراین

بیرجند

بردسکن

بجنورد

طبس

تایباد

شیروان

فردوس

تربت جام

جاجرم

قائنات

تربت حیدریه

نهبندان

درگز

سبزوار

سرخس

فریمان

قوچان

کاشمر

گناباد

مشهد

نیشابور